top of page
 • Writer's pictureLaci Fyzyo

Učiteľský tréning Ashtanga jogy RYS200

Vzdelávanie budúcich učiteľov Ashtanga jogy (základná - prvá séria)

Škola jogy FYZ:YO ti ponúka 200-hodinové certifikované vzdelávanie (200 h program) v súlade s pravidlami Yoga Alliance, ktoré ti dá všetky potrebné vedomosti a zručnosti, aby si sa stal/a úspešným učiteľom/kou Ashtanga jogy. Toto vzdelávanie je celosvetovo uznávané a pripraví ťa odborne na to, aby si mohol/a učiť Ashtanga jogu a to kvalifikovane s dostatočnými vedomosťami.
FYZYO - učiteľský tréning Ashtanga jogy

Kto sa môže zúčastniť?

Zúčastniť sa môže študent/ka a praktikant/ka Ashtanga jogy, ktorý/á má svoju vlastnú pravidelnú prax základnej (prvej) série Ashtanga jogy.

Učiteľský tréning Ashtanga jogy RYS200 nie je vhodný pre začiatočníkov.


Koncept vzdelávania Yoga Alliance (RYS200) školy jogy FYZ:YO

Učiteľský tréning RYS200 je rozvrhnutý do dvoch 100 hodinových celkov - častí. Pre získanie certifikátu je nutné absolvovať celých 200 hodín tréningu a úspešne absolvovať potrebné skúšky. Každá z častí sa bude konať dvakrát ročne, spravidla Marec - Máj a September - December daného roka. Záujemca si zvolí účasť na oboch častiach podľa jeho výberu.


1. časť - všeobecné intenzívne vzdelávanie

Prvá časť vzdelávania je intenzívna a prebieha počas dvoch týždňov. Poskytuje študentom detailné poznanie a výuku prvej série Aštánga jogy a smeruje k zdokonaľovaniu vlastnej praxe. Každý záujemca začína štúdiom 1. časti. Obsahom intenzívnej časti sú:

 • povinná vlastná prax Ashtanga jogy

 • história a filozofia jogy;

 • detailná výuka celého sylabu základnej - prvej série Ashtanga jogy;

 • metodológia výuky vinyás, ásan so zameraním sa na vedené hodiny;

 • základné dopomoci v pozíciách v dôrazom na anatómiu a bezpečnosť ich vykonávania - študent sa naučí pochopiť princíp manipulácie s ľudským telom,

 • výuka etických princípov učiteľa a ostatných okruhov vzdelávania Yoga Alliance, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou výuky všetkých škôl Yoga Alliance

Počas 1. časti vzdelávania študent vypracuje seminárnu prácu na vylosovanú tému v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a prevedú skupinu časťou základnej série podľa vylosovania. Táto požiadavka je povinná aj pre zahraničných študentov.

Seminárna práca ani vedenie hodiny nie je hodnotené. Ide o spätnú väzbu vzdelávania a interakciu študentov so žiakmi, zhodnotenie ich doterajšieho pôsobenia a poskytnutie tipov a rád k ďalšiemu štúdiu.


Po dokončení prvej časti sa študent môže zúčastňovať skupinových hodín Ashtanga jogy štúdia FYZYO ako pomocný učiteľ a pozorovateľ a prehlbovať svoju výuku. Účasť je dobrovoľná.


2. časť - víkendové špecializované vzdelávanie

Vzdelávanie prebieha počas víkendov podľa aktuálneho rozvrhu a nadväzuje na predchádzajúcu časť. Jej obsahom je

 • výuka a detailnejšie popísanie alternatív vinyás a ásan

 • spôsoby výuky začiatočníkov (mysore class a súkromné hodiny) a princíp vinyasa kramy

 • výuka spôsobu dychu, bándh v prepojení s fyzickou praxou začiatočníkov

 • náuka základných pranajám v súlade s HATHA YOGA PRADIPIKOU a pôvodným výukovým sylabom Srí K. Pattabhi Joisa

 • všeobecná časť v súlade s povinným sylabom Yoga Alliance a vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jej súčasťou budú prednášky z anatómie, biomechaniky pohybu, biologicko-lekárskych základov v športe, pedagogiky v športe, psychológie a základov športovej didaktiky (môže sa konať aj online alebo mimo priestorov FYZ:YO)

 • dopomoci pod dohľadom fyzioterapeuta tak, aby absolvent chápal spôsob, akým dopomoc vykonáva, aký zámer ňou chce dosiahnuť z krátkodobého a dlhodobého hľadiska a prečo

 • náuka vinyasa countu pozícií prvej série v Sanskrte.

 • výuka ľudí s pohybovými problémami, bolesťami alebo vybranými ochoreniami

 • študent odvedie v rámci výuky vedené hodiny pre verejnosť a zároveň bude mať možnosť zúčastniť sa ako pomocný učiteľ na mysore class

Na záver špecializovanej časti študenti absolvujú hodnotený písomný test z prebratých okruhov a vykonajú dopomoc na študentovi na konkrétnej ásane alebo vinyase podľa vylosovania.


Učiteľský tréning Ashtanga jogy RYS200 a jeho úspešné absolvovanie

Študent sa považuje za úspešného absolventa, ak splnil všetky vyššie popísané náležitosti (odovzdanie seminárnej práce, prevedenie skupiny sériou, vykonanie dopomoci a úspešné zloženie záverečnej skúšky - testu) najneskôr do 18 mesiacov od začiatku 200 h programu. Tieto sa následne archivujú do záložky študenta. Účastník kurzu (študent) je povinný absolvovať 100% kurzu, v prípade neúčasti je povinný si konkrétnu časť kurzu nahradiť na nasledujúcom kurze, alebo si dohodnúť súkromnú výuku v zmysle platného cenníka FYZ:YO.

Po splnení podmienok bude študentovi vydaný celosvetovo uznávaný certifikát Yoga Alliance - 200 h, na základe ktorého si môže založiť profil učiteľa jogy v Yoga Alliance - RYT200.


Cena Učiteľského tréningu Ashtanga jogy RYS200 a podmienky úhrady

 1. Cena jednej časti (100 h) je 1100,-€, celková cena kurzu je 2200,-€ (možnosť úhrady aj na splátky so splatnosťou najneskôr pred začatím danej časti programu)

 2. Pri úhrade za celý program RYS200 h naraz platí cena 1800,-€ (platbu možno rozdeliť na dve časti so splatnosťou pred začatím 1. intenzívnej časti kurzu. Ak záujemca z akýchkoľvek dôvodov nedokončí celý program do 12 mesiacov od úhrady programu, nie je možné storno, vrátenie peňazí ani prevod na inú osobu.)

 3. Cena za celý program alebo jeho časť môže byť aj zvýhodnená v zmysle "first minute" vždy podľa aktuálneho platného cenníka alebo ponuky.


Ako to funguje v praxi? Príklad:

 1. Vyberieš si, že učiteľský tréning začneš v Marci daného roka, teda 1. všeobecnú časť.

 2. V prípade, ak si si zvolil/a možnosť úhrady každej časti zvlášť, vyberieš si absolvovanie druhej časti podľa platného rozvrhu kedykoľvek podľa tvojho uváženia.

 3. V prípade, ak si si zvolil/a možnosť úhrady 200 h naraz, môžeš sa zúčastniť 2. časti ihneď po ukončení 1. časti (v prípade Marcového termínu spravidla Apríl - Máj), alebo najneskôr do 12 mesiacov od začatia štúdia, spravidla však Október - December daného roka.


Môžem sa zúčastniť tréningu aj keď nemám ašpiráciu učiť?

Samozrejme!

Ak ešte nemáš založené RYT200 v Yoga Alliance, môžeš sa zúčastniť 1. intenzívnej všeobecnej časti tréningu bez vydania certifikátu s potvrdením o účasti.

Ak už máš založené RYT200 a viac, alebo si absolvoval/a 200 h vzdelávanie Ashtanga jogy certifikovanej školy jogy Yoga Alliance, môžeš sa zúčastniť akejkoľvek časti s vydaním potvrdenia o účasti 100 h - rozšírené vzdelávanie Yoga Alliance.


V oboch prípadoch je cena za 100 h 800,-€


Čo je zahrnuté v cene učiteľského tréningu RYS200?

V cene je zahrnuté:

 • odborné a kvalifikované vzdelanie v súlade s podmienkami Yoga Alliance;

 • zameranie sa na pohyb a dopomoci z pohľadu Ashtanga jogy, fyzioterapie a jogovej terapie a to aj pre ľudí s pohybovými problémami, eventuálne zraneniami;

 • viac ako 100 stranový vypracovaný manuál s informáciami a pracovným zošitom;

 • prístup k študijným materiálom, knihám a podpore školy jogy FYZ:YO;

 • možnosť účasti na hodinách Ashtanga jogy po absolvovaní prvej časti ako študent - pomocný učiteľ;

 • množstvo praxe, informácií a zručností. Ďalej povinnosť previesť skupinu sériou na vybraných verejných hodinách za prítomnosti hlavného učiteľa s jeho podporou;

 • po úspešnom absolvovaní celého programu možnosť stať sa súčasťou školy jogy FYZ:YO (fyzyo.com v Yoga Alliance)

 • Po úspešnom absolvovaní celého programu byť súčasťou začiatočníckych kurzov ako pomocný učiteľ;

 • podporu pri založení RYT200 a športového odborníka Min. školstva, vedy, výskumu a športu SR


Učiteľský tréning Ashtanga jogy RYS200
Registrácia na Učiteľský tréning Ashtanga jogy RYS200

Registrácia na učiteľský tréning je nutná pre účasť na tréningu. Miesto na tréningu je záujemcovi rezervované až po prijatí platby za tréning. Registráciou sa rozumie vyplnenie registračného formulára kliknutím na tlačítko "chcem sa registrovať" v dolnej časti tejto stránky. V správe pri registrácii uveď spôsob úhrady, typ účasti a prípadné otázky. Následne ti bude vystavená faktúra.Najbližšie termíny Učiteľských tréningov Ashtanga jogy RYS200


1. intenzívna všeobecná časť:
 • 4. 3. - 16. 3. 2024 (okrem nedieľ, soboty je výuka do 12:30)

 • 9. 9. - 21. 9. 2024 (okrem nedieľ, soboty je výuka do 12:30)2. víkendová špecializovaná časť:
 • nasledujúce pia - ne: 22. - 24.3., 5. - 7. 4., 26. - 28. 4., 17. - 19. 5. 2024

 • jesenný termín bude aktualizovaný.


Ostatné podmienky:

Zmeny v tréningu: Vyhradzujeme si právo zmeniť termín alebo program tréningu, obsah alebo dĺžku tréningu bez predchádzajúceho upozornenia. Ak dôjde k akýmkoľvek zmenám, budeme vás informovať čo najskôr a ponúkneme vám alternatívne možnosti.

Odmietnutie účasti: Vyhradzujeme si právo odmietnuť účasť na učiteľskom tréningu akéhokoľvek účastníka, ak nie sú splnené minimálne požiadavky na vzdelanie a skúsenosti potrebné k účasti na tréningu, ak účastník poskytol pri registrácii zavádzajúce informácie


Storno podmienky

 1. Zrušenie účasti: Ak sa rozhodnete zrušiť svoju účasť na učiteľskom tréningu, mali by ste nás o tom čo najskôr informovať e-mailom na adresu, ktorá bola uvedená v potvrdení registrácie v zmysle platných všeobecných obchodných podmienok FYZYO education s.r.o.

 2. Vrátenie peňazí: Ak sa rozhodnete zrušiť svoju účasť na tréningu a spĺňate podmienky na vrátenie poplatku uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach, vrátime vám peniaze do 30 dní od obdržania vašej žiadosti o storno.

 3. Náhrada miesta: Ak sa rozhodnete zrušiť svoju účasť na tréningu a neplánujete si vyžiadať vrátenie poplatku, môžete nahradiť svoje miesto iným účastníkom. Ak nájdete náhradu, prosím, informujte nás o tom čo najskôr a zašlite nám mená a kontaktné údaje nového účastníka. Náhradný účastník je povinný zaslať e-mail na info@fyzyo.com s potvrdením tejto skutočnosti.---------


Vyhlásenie o zodpovednosti: Tento príspevok je určený iba na informačné účely a neposkytuje lekárske rady. Pred začatím akéhokoľvek programu sa poraďte s kvalifikovaným zdravotníckym pracovníkom v prípade, že trpíte ochorením alebo iným problémom, ktorý by mohol prekážať pri absolvovaní učiteľského tréningu Ashtanga jogy RYS200. Pre kurz platia všeobecné obchodné podmienky a GDPR.


Koncept učiteľského tréningu, kurikulum a vypracovaný manuál, ktoré sú poskytované v rámci služieb spoločnosti FYZYO education s.r.o. , sú výhradným vlastníctvom spoločnosti a sú chránené registrovanou ochrannou známkou. Účastníci tréningu a iné osoby sú povinní rešpektovať a chrániť tieto práva a nie sú oprávnení k akémukoľvek kopírovaniu, šíreniu alebo používaniu týchto materiálov a konceptov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti FYZYO education, s.r.o.

99 views0 comments
bottom of page