top of page

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

FYZYO education s.r.o. so sídlom Strečnianska 3085/7, 851 05  Bratislava

IČO: 50 353 446

DIČ: : 2120293164

e-mail: info@fyzyo.com                      

Tel. č.: +421 944 420 404                                           Web: www.fyzyo.com  

 

 1. Všeobecné ustanovenia

 

 1. FYZYO education s.r.o., IČO 50353446, so sídlom Strečnianska 3085/7, 851 05  Bratislava (ďalej len „Poskytovateľ“), vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej medzi Poskytovateľom Služby a Klientom.

 2. Tieto VOP sú záväzné pre Poskytovateľa aj pre Klienta.

 3. Tieto VOP sú zverejnené na internetovej stránke Poskytovateľa.

 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo aktualizovať, zmeniť alebo nahradiť kedykoľvek ktorúkoľvek časť týchto VOP. Je v záujme Klienta kontrolovať internetovú stránku Poskytovateľa, či došlo k zmenám týchto VOP.

 5. Ak ako Záujemca alebo ako Klient nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou týchto VOP, nepoužívajte túto internetovú stránku a ani sa nerezervujte v našom rezervačnom systéme.

 

 1. Výklad pojmov

 

 1. Poskytovateľom sa rozumie FYZYO education s.r.o., IČO 50353446, sídlo Strečnianska 3085/7, 851 05  Bratislava.

 2. Záujemcom sa rozumie tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o Služby poskytovateľa.

 3. Termín Klient sa vzťahuje na užívateľa alebo návštevníka internetovej stránky, alebo člena využívajúceho služby Poskytovateľa.

 4. Dokumentom sa rozumie materiálne vyjadrenie informácie, myšlienky alebo činnosti vymieňajúcej sa medzi Poskytovateľom a Klientom.

 5. Služba alebo služby (ďalej len „Služby“) Poskytovateľa sú služby poskytované Klientovi v zmysle ustanovení Čl. III. týchto VOP.

 6. Pod pojmom vada Služby sa rozumie najmä nedodržanie termínov stanovených Poskytovateľom, vopred neohlásený výpadok Služby spôsobený na strane Poskytovateľa, strata, poškodenie alebo zničenie Dokumentu prevzatého od Klienta, neoprávnené sprístupňovanie Dokumentu, chybné vytvorenie Dokumentu a pod.

 7. Odstrániteľná vada je vada, ktorú je možné odstrániť.

 8. Opätovné vyskytnutie sa vady je taký stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po tom, čo už bola minimálne dva krát odstraňovaná.

 9. Pod termínom väčší počet vád sa rozumie taká situácia, že ide síce o vady odstrániteľné, avšak pre ich väčší počet Klient nemôže Služby riadne využívať. Za väčší počet vád sa považujú najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré sa vyskytnú súčasne.

 10. Reklamáciou sa rozumie Reklamačné konanie v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007Z. z.  Zákon o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, oba v platnom znení, vzťahujúce sa na Služby poskytované Poskytovateľom.

 11. Vybavenie Reklamácie znamená ukončenie Reklamačného konania a to odstránením vady poskytovaných Služieb, vrátením zaplatenej ceny vyúčtovanej za poskytnuté Služby, vyplatením primeranej zľavy z ceny vyúčtovanej za poskytnuté Služby alebo odôvodnené zamietnutie Reklamácie.

 12. Termín Vis Maior („Vyššia moc“), znamená, že sa jedná o zvláštnu skutočnosť, spočívajúcu v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktorá spôsobí škodu. Môže ju predstavovať prírodná udalosť alebo neovplyvniteľné štátne nariadenie.

 13. Osobný údaj je údaj o mene, priezvisku, telefónnom čísle a e-mailovej adrese, ktorý  o Klientovi zaznamenáva alebo spracúva Poskytovateľ a ktorý vedie alebo by mohol viesť k identifikácii Klienta

 14. Prevádzkovateľom osobných údajov je Poskytovateľ, ktorý za účelom poskytovania Služieb spracúva osobné údaje Klienta v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o OÚ“) a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s  Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EPaR 2016/679“)  - Bližšie informácie viď na stránke www.fyzyo.com v sekcii ochrana osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

 15. Dotknutou osobou je Klient, ktorého Poskytovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu. Bližšie informácie viď na stránke www.fyzyo.com v sekcii GDPR.

 16. Súhlasom Dotknutej osoby sa rozumie akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým Klient na základe poskytnutých informácií vyjadruje svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Bližšie informácie viď na stránke www.fyzyo.com v sekcii GDPR.

 

 1. Predmet poskytovaných Služieb

Poskytovateľ poskytuje svojim Klientom nasledovné Služby:

 • sprostredkovanie služieb v oblasti jogy,

 • súkromné hodiny jogy,

 • začiatočnícke kurzy jogy,

 • workshopy, semináre, kurzy.

 • Služby v oblasti rekondície a regenerácie

(ďalej len „Služby“)

 

 

 1. Registrácia na učiteľský program, začiatočnícky kurz, certifikovaný kurz Yoga Alliance a iné kurzy (ďalej len kurz)

 1. Registrácia je bezplatná.

 2. Záujemca o registráciu na začiatočnícky kurz jogy sa registruje prostredníctvom e-mailu na elektronickej adrese info@fyzyo.com alebo priamo na internetovej stránke Poskytovateľa, www.fyzyo.com prostredníctvom kontaktného či registračného formulára.

 3. Pre registráciu je potrebné v e-maile uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a e-mail.

 4. Cena kurzu je stanovená individuálne podľa druhu kurzu ak Poskytovateľ neurčí inak. Platí  vždy suma uvedená na internetovej stránke poskytovateľa príslušná za konkrétny druh kurzu.

 5. Registráciou Klient súhlasí s tým, aby Poskytovateľ, ktorý vystupuje ako Prevádzkovateľ osobných údajov spracúval osobné údaje Klienta, ktoré Klient uviedol v sekcii registrácia nového užívateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefón za účelom vytvorenia používateľského účtu, jeho evidencie v prevádzke, kde Poskytovateľ pôsobí a komunikácie. Ako Dotknutá osoba máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu info@fyzyo.com. Zákonnosť súhlasu Dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov do tohto dátumu zostáva nedotknutá procesom odvolania súhlasu. Doba spracúvania osobných údajov Klienta je 5 rokov od udelenia Klientovho súhlasu. Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ upozorní  Klienta na možnosť udeliť nový súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov .

 6. Po spracovaní registrácie Vám bude spätne doručený e-mail s priloženou faktúrou za kurz a bližšími informáciami o konaní a priebehu kurzu.

 7. Registrovaným na kurz sa Záujemca stáva až pripísaním platby za kurz na  bankový účet Poskytovateľa uvedený na faktúre.  

 1. Rezervácia súkromných hodín

 1. Záujemca  o súkromné hodiny jogy v prípade záujmu kontaktuje Poskytovateľa e-mailom na info@fyzyo.com , prípadne prostredníctvom kontaktného či registračného formulára na internetovej stránke www.fyzyo.com alebo telefonicky.

 2. Po akceptovaní podmienok súkromných  hodín Záujemcom sa Záujemca aj Poskytovateľ dohodnú na termínoch konania súkromných hodín.

 3. Po dohode na termínoch súkromných hodín je pre ich rezerváciu potrebné zaslať e-mailom svoje meno, priezvisko, adresu, PSČ a telefónne číslo v prípade, ak uhrádza súbor viacerých súkromných hodín vopred cez faktúru.

 4. V prípade záujmu je Záujemca povinný uhradiť sumu za súkromnú hodinu (alebo súbor viacerých hodín) najneskôr v deň konania prvej hodiny, o čom mu bude vystavený pokladničný doklad, prípadne po dohode platby vopred faktúra.

 5. Jedna súkromná hodina trvá 50 – 80 minút.

 6. Poskytovateľ rezervuje dohodnuté termíny súkromných hodín až po obdržaní platby za daný počet hodín.

 7. Uhradením súboru hodín (spravidla 10 alebo podľa dohody) sa Klient zaväzuje dodržiavať uvedené termíny konania súkromných hodín.

 8. Každý tréning má obmedzenú kapacitu (počet Klientov). Maximálny počet Klientov je 5.  

 9. Úhradou sumy za súkromné hodiny Záujemca vyjadruje súhlas so storno podmienkami platnými pre súkromné hodiny.

 

 1. Rezervácia skupinových hodín

Obchodné podmienky platné pre skupinové verejné hodiny sú uvedené na internetovej stránke s rozvrhom, konkrétne fyzyo.isportsystem.sk.

 

 1. Platobné podmienky

 1. Cena kurzov je uvedená na stránke www.fyzyo.com, cena súkromných hodín je presne stanovená  v e-mailovej komunikácii so Záujemcom alebo dohodnutá telefonicky. Všetky ceny za služby sú uvedené na internetovej stránke Poskytovateľa.

 2. Všetky ceny sú platné v mene EUR a v rozsahu uvedenom na internetovej stránke Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny cien za poskytované Služby.

 3. Záujemca o kurz je povinný uhradiť faktúru v lehote jej splatnosti.

 4. Záujemca o súkromné hodiny je povinný uhradiť sumu za súkromnú/súkromné hodiny najneskôr v deň konania súkromnej hodiny (v prípade rezervácie súboru viacerých súkromných hodín najneskôr v deň konania prvej súkromnej hodiny daného súboru hodín). Po dohode so Záujemcom o súkromné hodiny o platbu vopred Poskytovateľ vystaví Záujemcovi faktúru. Splatnosť tejto faktúry je najneskôr v deň začatia súkromnej hodiny (v prípade rezervácia súboru viacerých súkromných hodín v deň začatia prvej súkromnej hodiny z daného súboru hodín)

 5. Po pripísaní platby za objednané Služby na bankový účet Poskytovateľa sa Záujemca stáva Klientom a medzi Klientom a Poskytovateľom vzniká zmluvný vzťah podľa Čl.  I. týchto VOP.

 6. Uhradením predpísanej platby Klient súhlasí s týmito VOP.

 1. Dodacie podmienky

 1. Poskytovateľ má právo zrušiť hodinu jogy ak sa jeho uskutočnenie bude javiť ekonomicky neúnosné (pri kurzoch je potrebných na otvorenie kurzu minimálne 5 prihlásených/registrovaných ľudí min. jeden týždeň pred začatím kurzu). V takomto prípade Poskytovateľ vráti Klientovi plnú výšku uhradenej sumy za začiatočnícky kurz.

 2. V prípade ochorenia alebo zranenia, tehotenstva alebo iných nepredvídateľných udalostí vis major, ktoré znemožňujú Klientovi využívať Služby, môže Klient písomne požiadať Poskytovateľa o bezplatné predĺženie trvania Zmluvy o príslušný počet dní (hodín), v ktorých nemohol Služby využívať. Poskytovateľ môže bezplatne predĺžiť trvanie Zmluvy iba v prípade, ak Klient predloží písomné potvrdenie o udalosti, ktorá Klientovi znemožnila využívanie Služieb podľa Zmluvy, prípadne môže preniesť danú čiastku na iného Klienta po vzájomnej dohode.

 1. Zodpovednosť za vady

 

 1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služby ponúkané Klientovi budú spĺňať požiadavky na kvalitu ponúkaných Služieb v súlade s charakterom ponúkaných Služieb a uzavretou Zmluvou.

 2. Poskytovateľ zodpovedá za vady ponúkaných Služieb po dobu ich poskytovania Klientovi.

 

 1. Uplatnenie reklamácie

 1. Klient je oprávnený uplatniť Reklamáciu:

 1. na kvalitu poskytovaných Služieb alebo

 2. na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytnuté Služby, ak má Klient dôvodnú pochybnosť, že vyúčtovanie za Služby nebolo vystavené v súlade so Zmluvou a Cenníkom Poskytovateľa, prípadne, že faktúra za Služby nebola vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 1. Reklamáciu musí Klient uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovaných Služieb alebo nesprávnosť vyúčtovanej ceny za poskytnuté Služby alebo nesprávnosť vystavenej faktúry, najneskôr však do 7 dní odo dňa, kedy takúto vadu zistil alebo mohol zistiť, inak právo zodpovednosti za vady Služby alebo právo na vrátenie nesprávne vyúčtovanej sumy Klientovi zaniká.

 2. Na Reklamáciu uplatňovanú po lehote stanovenej v predchádzajúcom odseku Poskytovateľ nie je povinný prihliadať, bude považovaná iba za informáciu, z ktorej Poskytovateľovi nevyplývajú žiadne povinnosti.

 3. Reklamáciu v zmysle ust. ods. 1 tohto článku môže Klient uplatniť:

 

 • písomne na adrese sídla Poskytovateľa alebo

 • e-mailom na e-mailovú adresu Poskytovateľa: info@fyzyo.com alebo

 • osobne v sídle Poskytovateľa.

 

 1. Pri uplatňovaní Reklamácie Klient uvedie svoje identifikačné údaje (adresu bydliska, resp. adresu prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mail) a presne uvedie a popíše, čoho sa Reklamácia týka. T. z. Klient presne popíše vadu Služby s presným časovým vymedzením, kedy sa podľa Klienta vada vyskytla, prípadne kedy došlo k obmedzeniu kvality poskytovanej Služby. Klient ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej Reklamácie (osobné prevzatie, poštové doručenie), prípadne uvedie ďalšie potrebné údaje. V prípade Reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnuté Služby musí Klient uviesť aj obdobie, ktorého sa Reklamácia týka.

 2. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Klientom v uplatňovanej Reklamácii a taktiež ani za nemožnosť doručenia písomnosti na Klientom uvedenú adresu.

 3. Uplatnenie Reklamácie na správnosť vyúčtovanej a riadne fakturovanej ceny za poskytnutie Služby nemá odkladný účinok na zaplatenie riadne vystavenej faktúry, t. z. nezbavuje Klienta povinnosti zaplatiť faktúru v lehote jej splatnosti.

 4. Poskytovateľ je povinný Reklamáciu uplatnenú v lehote podľa ods. 1 tohto článku posúdiť  a do 14 pracovných dní odo dňa jej prevzatia oznámiť Klientovi písomne výsledok vybavenia reklamácie.

 5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Klient právo aby bola vada bezplatne, bezodkladne a riadne odstránená a Poskytovateľ vykoná nápravné opatrenie. Ak ide vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu využitiu poskytnutých Služieb, má Klient právo na zľavu z ceny alebo na odstúpenie od Zmluvy.

 6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať Reklamáciu, ak vadu Služieb alebo zníženie kvality Služieb spôsobila okolnosť vylučujúca zodpovednosť, neoprávnený zásah Klienta do nastavení Služieb alebo zásah iných tretích osôb, ktorým Klient umožnil vedome alebo nevedome alebo čo aj nedbanlivostným konaním takýto zásah, čím Klient porušil povinnosti vyplývajúce Zmluvy. 

 7. Za deň začatia Reklamačného konania sa považuje deň, v ktorý Klient riadne uplatnil Reklamáciu u Poskytovateľa a to v súlade s ods. 4 tohto článku. V prípade, ak uplatňovaná Reklamácia neobsahuje všetky údaje podľa ods. 5 tohto článku, Reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Pokiaľ Klient ani na výzvu Poskytovateľa nedoplní chýbajúce údaje, Reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

 

 1. Vybavenie Reklamácie

 

 1. Pri osobnom uplatnení Reklamácie vydá Poskytovateľ alebo zamestnanec Poskytovateľa Klientovi potvrdenú kópiu Reklamačného protokolu, príp. inej Reklamačnej listiny, ktorá je potvrdením o prijatí (uplatnení) Reklamácie.

 2. Pri uplatnení Reklamácie prostredníctvom poštového doručenia alebo prostredníctvom e-mailu doručí Poskytovateľ Klientovi potvrdenie o prijatí Reklamácie na Klientom uvedenú kontaktnú adresu, prípadne e-mailovú adresu a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie. Potvrdenie o uplatnení Reklamácia sa nemusí doručovať v prípade, ak Klient má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom.

 3. Poskytovateľ prešetrí uplatnenú Reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe jej vybavenia. Po určení spôsobu jej vybavenia sa Reklamácia vybaví ihneď. V odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr, najneskôr však do 30 dní od jej uplatnenia.

 4. Po uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie určenej v predchádzajúcom odseku tohto článku vznikne Klientovi právo na odstúpenie od Zmluvy.

 5. O vybavení Reklamácie upovedomí Poskytovateľ Klienta zaslaním písomného vyrozumenia, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia Reklamácie, ktoré je zároveň aj potvrdením o vybavení Reklamácie. Zaslaním písomného vyrozumenia si zároveň Poskytovateľ splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z uplatnenej Reklamácie vyplýva.

 6. O vybavení Reklamácie informuje Poskytovateľ Klienta prostredníctvom e-mailovej správy na e-mailovú adresu Klienta vtedy, ak Klient požiadal o zaslanie informácie o vybavení Reklamácie prostredníctvom e-mailovej schránky.  Ak Klient požiada o zaslanie informácie prostredníctvom poštového doručenia, Poskytovateľ zašle vyrozumenie na kontaktnú adresu Klienta, ktorú Klient uviedol v Reklamácii.

 7. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o Reklamáciách a v prípade požiadavky predložiť ju príslušnému orgánu dozoru k nahliadnutiu. Evidencia o Reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia Reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia Reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení Reklamácie.

 

 1. Spôsoby vybavenia reklamácie

 

 1. Ak sa na poskytovaných Službách vyskytne vada, ktorú je možné odstrániť Klient má právo na jej bezplatné, riadne a včasné odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ.

 2. Klient má právo odstúpiť od Zmluvy podľa ust. Čl. XII. týchto VOP.

 3. Poskytovateľ nevybaví Reklamáciu v stanovenej 30-dňovej lehote, v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu.

 4. Vybavenie Reklamácie poskytnutím zľavy z ceny. O výške poskytovanej zľavy z ceny rozhodne Poskytovateľ.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpenie od Zmluvy je možné pred začatím poskytovania Služieb.

  • Klient má právo od zmluvy odstúpiť taktiež aj vtedy, ak:

   • Služby vykazujú vadu, ktoré nie je možné odstrániť a ktoré bránia tomu, aby Služby mohli byť riadne vyžívané,

   • sa jedná o vady odstrániteľné, ale pre ktoré Klient nemôže Služby riadne využívať,

   • sa jedná o vady odstrániteľné, ale pre ich väčší počet Klient nemôže Služby riadne využívať,

   •  ak márne uplynie lehota na vybavenie reklamácie v zmysle týchto VOP.

 2. Prvým začiatkom poskytovania Služieb, t. j. v prípade začiatočníckeho kurzu  (teda pripísaným platby na účet Poskytovateľa za začiatočnícky kurz) alebo rezerváciou súkromných hodín (teda pripísaním platby na účet Poskytovateľa za skromnú hodinu/súkromné hodiny) stráca Klient právo na odstúpenie od Zmluvy. Bližšie viď čl. XIII. a čl. XIV. týchto VOP.

 1. Storno podmienky pre kurz

 1. Pri odhlásení sa z kurzu do 56 dní pred začatím konania začiatočníckeho kurzu Poskytovateľ Klientovi vráti 100% zo zaplatenej  ceny kurzu.

 2. Pri odhlásení sa z kurzu medzi 55-tym a 32-hým dňom pred začatím konania začiatočníckeho kurzu Poskytovateľ Klientovi vráti 50% z ceny kurzu.

 3. Menej ako 32 dní pred začatím konania začiatočníckeho kurzu nie je možné storno.

 4. Po 32-och dňoch do dňa začiatku začiatočníckeho kurzu nie je možné kurz previesť na tretie osoby.

 5. Pri prerušení kurzu v jeho priebehu (z akéhokoľvek dôvodu) nie je možné cenu zaplatenú za kurz a  ani jej pomernú časť vrátiť alebo previesť na iný kurz alebo nahradiť inými Službami.

 6. V prípade neúčasti Klienta na kurze,  nie je možné tento počet hodín a ani ich pomernú časť previesť na iný kurz alebo iné Služby.

 7. Uhradením ceny  za kurz Klient súhlasí s týmito storno podmienkami pre začiatočnícky kurz.

 8. Nie je možné uplatňovať žiadne výnimky.

 1. Storno podmienky pre súkromné hodiny

 1. V prípade jednej dohodnutej súkromnej hodiny môže Klient hodinu zrušiť najneskôr 24 hodín pred jej začatím, avšak jedine z dôvodov uvedených v Čl. VII. ods. 2 týchto VOP a dohodnúť si s Poskytovateľom náhradnú hodinu

 2. V prípade uhradenia väčšieho počtu hodín (min. 10) môže Klient zrušiť hodinu najneskôr 24 hodín pred jej začatím aj bez udania dôvodu a Poskytovateľ navrhne náhradný termín konania súkromnej hodiny.

 3. V prípade častého zrušenia hodín  bez udania dôvodu Poskytovateľ považuje takýto zmluvný vzťah za ekonomicky neúnosný a môže zostatok  všetkých dohodnutých súkromných hodín zrušiť bez nároku na vrátenie sumy za zostávajúce súkromné hodiny. 

 4. V prípade zrušenia hodiny menej ako 24 hodín pred začatím súkromnej hodiny sa takáto hodina považuje za riadne uskutočnenú , okrem situácií „Vis Maior“, kedy sa Klient s logických dôvodov nemôže takejto hodiny zúčastniť. V takom prípade Poskytovateľ navrhne náhradný termín súkromnej hodiny.

 5. V prípade, ak si Klient uhradil súbor väčšieho počtu súkromných hodín a z dôvodu zrušovania jeho účasti (z akéhokoľvek dôvodu) počas súkromných hodín nie je možné platbu a ani jej pomernú časť vrátiť alebo previesť na iný kurz, alebo si takúto neúčasť na  inom kurze nahradiť.

 6. Uhradením ceny za súkromné hodiny Klient súhlasí s týmito storno podmienkami pre súkromné hodiny

 7. Nie je možné uplatňovať žiadne výnimky.

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán

 

 1. Klient vyhlasuje, že pozná svoj zdravotný stav a zúčastňuje sa všetkých aktivít v zmysle týchto VOP slobodne a výlučne na vlastnú zodpovednosť.

 2. Pred začatím poskytovania Služieb zo strany Poskytovateľa je Klient povinný oboznámiť Poskytovateľa o svojom zdravotnom stave a odporúčaniach lekára.

 3. Klient má právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených Služieb.

 4. Klient, ktorý je pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok nemá na poskytnutie Služieb nárok. V prípade, ak sa Klient pod vplyvom vyššie uvedených látok dostaví na hodinu jogy, nemá nárok na jej absolvovanie a Poskytovateľ nie je povinný Klientovi vrátiť zaplatenú cenu za Služby alebo takéto Služby nahradiť.

 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnúť Služby tehotným ženám, prípadne Záujemcom so zdravotným stavom, ktorý Poskytovateľ považuje za nezlučiteľný s poskytovanými Službami v záujme ochrany bezpečia a zdravia Klienta.

 6. Poskytovateľ poskytuje Služby vždy v konkrétnom štúdiu, tak ako je uvedené v podmienkach zaslaných e-mailom alebo na stránke www.fyzyo.com a Klient sa zaväzuje dodržiavať prevádzkový poriadok a iné podmienky stanovené týmto štúdiom.

 7. Klient je povinný pri využívaní Služieb riadiť sa pokynmi Poskytovateľa, trénerov alebo iných osôb poskytujúcich Služby v mene Poskytovateľa. V prípade, ak Klient zistí, že jeho zdravotný stav alebo stav cvičebných pomôcok alebo priestor Štúdia neumožňuje pokračovanie vo využívaní Služieb alebo takéto pokračovanie by mohlo ohroziť jeho zdravotný stav, je povinný toto bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi alebo jeho zástupcom (trénerom) a ihneď ukončiť využívanie Služieb. Poskytovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek škody na zdraví alebo majetku, ktoré môžu Klientovi vzniknúť nedodržaním tohto postupu, či pokynov Poskytovateľa alebo trénerov. Poskytovateľ ďalej nie je zodpovedný za akékoľvek škody na zdraví alebo majetku, ktoré si Klient spôsobí úmyselne, z nedbanlivosti, neopatrnosti alebo precenením jeho fyzickej kondície.

 8. V prípade nedodržiavania pokynov Poskytovateľa má Poskytovateľ nárok na odstúpenie od zmluvy.

 9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť poskytovanie Služieb v prípade nepredvídateľných udalostí, o čom bude klient informovaný prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo na stránke www.fyzyo.com, prípadne na stránke Facebook-u dostupnej na:

Instagrame: https://www.instagram.com/laci.fyzyo/

Uzavretím prevádzky Štúdia z dôvodu Vis Maior, v ktorom Poskytovateľ poskytuje Služby nevzniká Klientovi nárok na finančnú náhradu.

 1. Klient má právo žiadať zrušenie registrácie na internetovom sídle www.fyzyo.com.  Zrušenie registrácie zabezpečí Poskytovateľ po prijatí takejto žiadosti od Klienta. Žiadosť je možné doručiť ústnou výzvou osobne, písomne na adresu sídla Poskytovateľa, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, a to v súlade s týmito VOP.  Po zrušení registrácie nie je možné ďalej poskytovať Služby.

 2. Poskytovateľ vyhlasuje, že Klientovi oznámi zamýšľané zhotovovanie záznamov (videí, fotografií) z poskytovania Služieb. Klient môže prejaviť svoj súhlas alebo nesúhlas so zhotovovaním záznamov s jeho podobizňou. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zverejňovať zhotovené vizuálne záznamy na svojej webovej stránke www.fyzyo.com  na stránke Facebook-u dostupnej na: // www.facebook.com/Laci.Ankh/ alebo  na Instagrame https://www.instagram.com/laci.ankh/?hl=sk,  ako aj v iných médiách (printových, audiovizuálnych a pod.) na propagačne účely.

 

 1. Záverečné ustanovenia

 1. Klient prehlasuje, že sa pred vyplnením registrácie oboznámil s týmito VOP a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.

 2. Tieto VOP  boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Poskytovateľom a Klientom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

 3. Poskytovateľ a Klient sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku — telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany

 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť znenie týchto VOP.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti 18. 09. 2023.

Ochrana osobných údajov →

bottom of page